PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

El Portal de transparència de la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla és un mitjà perquè la ciutadania conegui millor la nostra gestió com a fundació sense ànim de lucre i amb vocació de servei públic a la ciutadania de les comarques de Tarragona.

El Portal de transparència ens permet comunicar el nostre compromís amb la societat i la gestió dels recursos que realitzem els valors fundacionals de la institució.

Resultat d'imatges de Lupa transparència

 

Finalitat, missió i activitats

La missió de la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla és l'assistència en cures pal·liatives de malalts terminals, convalescència de mitja i llarga durada, rehabilitació i a l'atenció a les dependències de la gent gran i de les persones amb diversitat funcional. La fundació està integrada dins de la Xarxa Santa Tecla, una entitat amb més de 40 centres sanitaris i socials al Tarragonès i el Baix Penedès.

L'entitat es troba inscrita en el Registre dels grups d'interès de la Generalitat de Catalunya, amb el número identificador 3410.

 

Organització institucional i estructura

El nostre equip directiu és el responsable de controlar i dirigir les activitats de la Fundació i s'encarrega de garantir la qualitat i excel·lència de l'assistència que proveeix a través dels seus centres, així com de vetllar pel manteniment dels valors de la institució. Pel que fa a l'òrgan de govern de la fundació, aquest està format per un patronat integrat per persones representatives i independents del territori al qual es presta servei.

El Patronat és el màxim òrgan de responsabilitat de la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla. Marca les línies estratègiques a mitjà i llarg termini i vetlla pel seu acompliment. Les persones que formen part del Patronat no reben cap tipus de retribució.

L'equip directiuseguint les línies estratègiques del Patronat, és el responsable de controlar i dirigir les activitats de la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla, i s'encarrega de garantir la qualitat i l'excel·lència de l'assistència, així com de vetllar pel manteniment dels valors de la institució.

L'equip directiu està format per 3 dones i 3 homes, responsables de la direcció de l'àrea social, del Servei d'Atenció a Domicili, del Centre Especial de Treball (CET) Santa Tecla i de la gestió de la Residència i Sociosanitari Santa Tecla Ponent, del Centre de Dia Constantí i de la Residència i Centre de Dia Santa Tecla Llevant.

Las retribucions abonades durant l'any 2021 als membres de l'equip directiu per les funcions directives que exerceixen per la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla han estat de 160.009,60 euros. I l'any 2022 han estat de 161.170,75 euros.

 

Balanç Social

La Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla, com a fundació d'utilitat pública, està sotmesa a la legislació catalana i subjecta a la llei de transparència. El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d'impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions. El seu objectiu principal és poder analitzar i avaluar des de la perspectiva social, els impactes i la gestió de l'activitat en la societat, de manera que permet tenir dades dels estàndars ètics de l'organització.

 

Gestió econòmica i pressupostària

La Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla és una organització sense ànim de lucre que busca assegurar la suficiència financera per a garantir la seva continuitat.
El següent document expressa l'opinió d'un auditor, que valora si els comptes anuals estan ben elaborats d'acord amb els principis comptables i si reflecteixen la imatge fidel de l'organització
.

 

Contractació com a proveïdor de serveis

En qualitat de centres concertats, la Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla presta serveis assistencials concertats amb la Generalitat de Catalunya, administracions locals, empreses i mútues.


Decisions rellevants i actuacions d'especial rellevància jurídica

 

Premis i reconeixements

Recull dels reconeixements rebuts per la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla i per altres fundacions de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent en els últims anys com a resultat de la dedicació dels nostres professionals al servei de les persones.